De roep om technische menskracht is inmiddels een noodkreet geworden. Jonge mensen met technische vaardigheden, inzicht en vooral ook praktisch ingesteld, zijn meer dan ooit nodig om op technologisch gebied in de voorhoede mee te kunnen spelen. Daarin heeft het klassieke schoolmodel geen toekomst meer, constateert directeur ir. Alexander Jansen van TechForFuture. 

TechForFuture, gelieerd aan de hogescholen Saxion en Windesheim, is één van de achttien landelijke Centres of Expertise. Met focus op HTSM (High Tech Systems and Materials) zijn honderden studenten continu betrokken bij onderzoeksprojecten binnen uiteenlopende bedrijven. Projecten, waarbij studenten in teamverband oplossingen zoeken voor specifieke technische vraagstukken waar de ondernemer niet alleen antwoord op wil, maar ook rendement mee wil genereren.

Resultaten

“Geen sprake van vrijblijvendheid, maar onderzoeksprojecten waarbij resultaten tellen”, zegt Jansen. Een dergelijke aanpak was ook hard nodig: “Na het millennium hebben we ingezien dat, als je geen toegepast onderzoek meer tegen het onderwijs aanhoudt, het onderwijs gaat achterlopen op de techniek. De basisvakken techniek blijven essentieel maar juist in de toepassing zien we continue verandering, die ook nog eens steeds sneller gaat.”

Er zijn legio technische uitdagingen

Hij vervolgt: “Dankzij  waardevolle onderzoeksprojecten en daaruit voortvloeiende resultaten hebben wij bereikt dat het commitment van het bedrijfsleven is vergroot. Maar dat komt ook omdat we dit niet met gesloten beurs doen, voor niets gaat immers slechts de zon op. Kijk, het moet een beetje pijn doen voor zowel het bedrijf als voor ons. Dan krijgt het meerwaarde en bereik je ook goede resultaten. Het is de transitie geweest van ‘in kind’ naar ‘in cash’: we vragen een bijdrage in onderzoek  maar we zijn geen verkapt ingenieursbureau.”

Onderscheiden

HBO-studenten krijgen via TechForFuture binnen het bedrijfsleven de ruimte om breed onderzoek te doen en een breder veld te exploreren. Daar zit ook de grote waarde van de inspanningen van TechForFuture voor het mkb, zegt Jansen: “In eerste instantie wil je de snelste en beste oplossing voor je klant realiseren. Maar je wilt ook een bredere probleemaanpak en andere mogelijkheden onderzoeken, want juist daar kun je je als bedrijf onderscheiden. Binnen het bedrijfsleven kan er sprake zijn van risicomijdend gedrag: oplossingen die conventioneel, betrouwbaar en bewezen zijn. Het binnenhalen van onze studenten betekent dat je veel meer explorerend actief wordt en dus echte innovatie aanboort. Dat begint met fundamenteel onderzoek of iets haalbaar is. Dan volgt de engineering en hoe ga je het toepassen. Bestaande technologie toepasbaar maken en nieuwe oplossingen creëren, daar kun je als bedrijf een voorsprong mee behalen. En ja, engineering, iets toepasbaar maken, daar zijn die HBO-studenten kampioenen in!”

Hij vervolgt: “Innovatie is niet een nieuwere machine kopen! Dat is geen verdienmodel. Dat is dubbele uren draaien, kunst en vliegwerk om die machine te gebruiken. Innovatie is daadwerkelijk oplossingen zoeken, onderzoeksprojecten doen. Daarin past niet het oude stagemodel. Dat is het paard achter de wagen spannen. Het nieuwe model is onderzoek doen, betrokken zijn, innoveren.”

Alexander Jansen: "We vragen een bijdrage in onderzoek maar zijn geen verkapt ingenieursbureau"

Commitment

Uiteraard is er geen sprake van eenrichtingsverkeer. De doelstelling is immers dat kennis wordt gevaloriseerd en vervolgens terugvloeit in het onderwijs: “Waardoor de kennis wordt verruimd én de kwaliteit van het technisch onderwijs wordt vergroot. Dat zal nodig zijn, want we staan aan het begin van tal van hoogtechnologische veranderingen: de energietransitie, robotisering, duurzame inzetbaarheid van materiaal, gezondheid; er zijn legio technische uitdagingen waar zowel onderwijs als het bedrijfsleven mee wordt geconfronteerd. Wil je in dat kader onze welvaart en ons welzijn handhaven dan moet je verder innoveren, des te meer om het ook nog eens betaalbaar te houden.”

De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat TechForFuture als verbinder tussen HBO en het bedrijfsleven een belangrijke rol vervult. Daarmee is allerminst bereikt wat Alexander Jansen en zijn team voor ogen hebben. De samenwerking tussen de opleiding en het bedrijfsleven moet verder evolueren naar gedegen onderzoeksprojecten, waarbij wederzijds commitment een belangrijk fundament is. En over ambitie gesproken: “Het zou mooi zijn als de toegepaste onderzoeksinstituten (TO2 instituten) ook verbonden zouden worden met de Hogescholen, naar Zwitsers model: direct naast de school ook het toegepaste onderzoeksinstituut waar  je mee samenwerkt”, aldus Jansen.

Die fase is nog niet bereikt. Echter, wat al wel is gerealiseerd is dat TechForFuture een significante bijdrage levert aan het innovatief vermogen van het bedrijfsleven en de kennis en kwaliteit van het technisch onderwijs. “En daarmee maakt TechForFuture zich onmisbaar”, concludeert  Alexander Jansen.