Als eerste hogeschool in Nederland beschikt Saxion over een 3D-metaalprinter die voor zowel onderwijs- als onderzoek doeleinden wordt ingezet. De afgelopen jaren is in het TechForFuture-project 3D Metaalprinten – BIZ onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het driedimensionaal printen van metaal. Het lectoraat Industrial Design heeft samen met bedrijven het gehele traject van ontwerp tot toepassing doorlopen en is daarbij regelmatig geconfronteerd met technische uitdagingen. Er is veel kennis ontwikkeld met betrekking tot ontwerpregels bij 3D metaalprinten, regels ten aanzien van produceerbaarheid, milieuaspecten en de ontwikkeling van een selectietool.

Deelnemende partijen waren dusdanig enthousiast dat zij dankzij het onderzoek in staat zijn om, ondanks de complexe uitdagingen, maakbare ontwerpen te ontwikkelen voor de metaalprinten, dat zij een vervolgproject hebben geïnitieerd om kennisontwikkeling en -verankering op het gebied van 3D metaalprinten verder te ontwikkelen. Inhoudelijk worden in BIZ2 de aanbevelingen die voortkomen uit het eerste project als uitgangspunt genomen. Specifieke aandachtspunten richten zich onder andere op de positionering en oriëntatie van de te printen producten, warmteoverdracht en thermische restspanning, oppervlakteruwheid en nabewerkingstechnieken. Het doel van het onderzoek is het doorontwikkelen en verankeren van kennis rond 3D metaalprinten aan de hand van concrete vraagstukken van ondernemers door middel van generiek technisch onderzoek en specifieke bedrijfscases. Hiermee kunnen bedrijven in Oost-Nederland aanhaken bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van smart producing, kunnen bedrijven bepalen of en hoe 3D metaalprinten in hun business model kan worden ingepast en wordt met de inzet van studenten in het onderzoek een boost gegeven aan het onderwijs. Het project heeft de volgende resultaten voor ogen:

  • Kennis met betrekking tot diverse ontwerpaspecten en -strategieën voor 3D metaalprinten;
  • Kennis van productieregels middels toegepast onderzoek op het gebied van ontwerp, materiaal, oppervlaktes en kwaliteit;
  • Praktijk- en toegepassingsgerichte kennis als input voor opleidingen en trainingen binnen het project ‘3D Metaalprint – Lab’;
  • Zes uitgewerkte bedrijfscases waarmee nieuwe producten voor de markt kunnen worden ontwikkeld.

De looptijd van het tweede 3D-metaalprint onderzoek is 24 maanden (februari 2018 tot en met januari 2020). Inmiddels zijn de eerste tussenresultaten gepresenteerd en gepubliceerd in MetaalNieuws.

Partners

Betrokken onderzoekers
ir. K.M.M. (Karin) van Beurden
Lector
Bekijk profiel