Blockchaintechnologie is een nieuwe technologie die pas sinds enkele jaren algemene bekendheid begint te krijgen. Bedrijven wagen langzamerhand de stap om hun bedrijfsprocessen transparanter, toegankelijker en gedecentraliseerd te maken met behulp van de blockchaintechnologie. Uit het werkveld komen inmiddels concrete vragen over toepassing van blockchaintechnologie over de mogelijke kansen en bedreigingen ten opzichte van een gekozen strategie enerzijds en het oplossen van inefficiëntie in financiële bedrijfsprocessen anderzijds. De technologie is aanwezig, maar het ontbreekt het MKB nog aan concrete toepassingen ervan. Naast de behoefte uit het werkveld, speelt deze behoefte ook binnen de kennisinstellingen. Waar het huidig curriculum van de opleiding HBO-ICT nog is gebaseerd op de klassieke vorm van ICT, werkt blockchain vanuit een andere gedachte en vindt nog onvoldoende vorm en aandacht in de opleiding. De technische complexiteit, hoge leercurve en beperkte aanwezigheid van kennis maakt het moeilijk om het curriculum op korte termijn te vernieuwen.

Blockchaintechnologie wordt steeds vaker in één adem genoemd met veilige datauitwisseling en betrouwbare transacties in de zorg. Het lectoraat heeft op dit moment geen eigen expertise opgebouwd. Dit project legt door de opbouw en borging van nieuwe kennis een stevig fundament voor mogelijke vervolgprojecten” Marike Hettinga, lector ICT-innovaties in de zorg

Steeds vaker komen organisaties met onderzoeksvragen op het gebied van Blockchain. Expertise binnen het onderwijsteam dient te worden verbeterd zodat we deze bedrijven kunnen blijven ondersteunen. Dit betreft zowel de expertise van docenten als de expertise van onze studenten die we klaarstomen voor de praktijk. De toolbox die zal worden opgezet helpt het onderwijs hierbij om ook op langere termijn de juiste ondersteuning te bieden aan het regionale bedrijfsleven” Ilja Clabbers, opleidingsmanager HBO-ICT

Om te kunnen voldoen aan vragen uit het werkveld en de blockchaintechnologie toe te kunnen passen in praktijk en onderwijs, wordt in dit onderzoek een kennisbank ontwikkeld waar studenten, docenten en bedrijven kennis aan kunnen toevoegen. Om blockchain goed te kunnen onderzoeken en studenten voldoende handvatten mee te geven om daadwerkelijke toepassingen te kunnen ontwikkelen, is voldoende technische kennis nodig. Het gaat hier niet alleen om theoretische kennis maar ook over de technische vaardigheden die daarvoor nodig zijn. De verschillende kenmerkende aspecten van blockchain kunnen op veel manieren worden toegepast en de werking ervan is complex en ingewikkeld om te doorgronden. De technische werking en algoritmes achter de technologie, alsmede de vertaling naar software wordt onderzocht zodat studenten ook daadwerkelijk blockchain toepassingen (mede) kunnen ontwikkelen.

Binnen dit onderzoek zullen de volgende resultaten worden opgeleverd:

  • Een kennisbank met informatie over blockchain in het algemeen. Dit bevat een gecategoriseerde bronnenbank en deelonderzoeken om studenten en onderzoekers een vliegende start te geven met hun project en blockchaintoepassing. Deze kennisbank wordt aangevuld door docenten, studenten, onderzoekers en bedrijven zodat de kennis up-to-date blijft;
  • Een collegereeks van minimaal zeven lessen over de basis van blockchaintechnologie;
  • Tutorials voor diverse uitgewerkte blockchaintechnieken;
  • Concrete toepassingstest die over een bedrijfscasus kan worden gelegd om de toepasbaarheid van blockchain te meten en tot de meest geschikte technische toepasbaarheid kan komen.

De looptijd van het project is in eerste instantie een jaar (september 2018 tot en met augustus 2019). Nieuwe casestudies en vragen vanuit het bedrijfsleven kunnen tot een uitbreiding of verlenging van het onderzoek leiden.

Partners

Betrokken onderzoekers
dr. ir. M. (Marike) Hettinga
Lector
Bekijk profiel